Stanovy MCKV

Ke stažení

Stanovy MCKVStanovy MCKV

STANOVY SPOLKU MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o.s.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.
zkráceně: MCKV o.s.
Sídlo: Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary

Čl. 2
Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolná, nezávislá organizace sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou.
3. Sdružení může spolupracovat s dalšími organizacemi (vč. zahraničních), jež pomáhají zabezpečovat jeho cíle a programy.

Čl. 3
Poslání sdružení

Posláním MCKV je:
snižovat izolovanost rodičů s malými dětmi a vytvářet pro ně inspirativní zázemí a smysluplně strávený volný čas. Podporovat rozvoj dětské osobnosti a nenásilnou socializaci dítěte. Vytvářet pocit pospolitosti a možnosti pro seberealizaci. Posilovat vztahy v rodině. Poskytovat a zprostředkovávat odbornou pomoc a poradenství. Rodičům pomáhat ve snadném návratu do zaměstnání. Podporovat a propagovat dobrovolnictví a nezištnost. Vytvářet zázemí a odbornou pomoc pro dobrovolníky a organizace pracující s dobrovolníky.

A. Cíle: Sdružení se bude snažit o:

1. psychosociální podporu těhotných žen a rodin dětmi,
2. poskytovaní a zprostředkování odborné pomoc a vzdělávacích programů,
3. maximální možné začlenění zdravotně postižených dětí a jejich rodin do programů MCKV o.s.,
4. co nejširší začlenění dětí a jejich rodin z různých národnostních menšin a sociálních skupin do programů MCKV o.s. ,
5. vytvoření mezičlánku mezi rodinnou výchovou a institucionální výchovou z hlediska nabídky zájmových činností,
6. poskytnutí prostor pro vzájemné setkávání rodičů s dětmi,
7. podporu myšlenky dobrovolnictví a povzbuzení občanů, aby se na dobrovolnických aktivitách podíleli.

B. Programy:

1. Ucelený program péče o rodinu s malými dětmi:
- komplexní příprava na porod,
- odborně vedené kurzy, semináře, přednášky a individuální konzultace zaměřené na společnou činnost rodičů s malými dětmi, na psychosociální pomoc mladým rodinám a na podporu zkvalitňování partnerských vztahů a posilování rodičovských kompetencí,
- programy jako prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti,
- krátkodobá a dlouhodobá péče o dítě v denním režimu o děti od 1 roku,
- organizování volnočasových aktivit pro děti i dospělé (výstavy, sportovní, kulturní akce, akce zaměřené na obnovování původního smyslu tradičních svátků, …)
- pořádání mimoškolních zájmových činností vedoucích k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže (tábory, vzdělávání, soutěže, …)
2. Programy, vzdělávání, výcvik pro dobrovolníky a servis pro organizace přijímající dobrovolníky.
3. Další vzdělávání a získávání odborné kvalifikace v oborech souvisejících s cíli a potřebami sdružení.
4. Spolupráce se školami, připravujícími studenty pro budoucí práci s dětmi.
5. Spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi, které pomáhají zabezpečovat cíle a program sdružení.
6. Navazování zahraničních kontaktů.
7. Propagace činnosti sdružení v regionálních médiích.

C. Za tímto účelem sdružení zajišťuje zejména:
1. chod Mateřského centra jako informačního, kontaktního a provozního střediska,
2. shromažďování finančních a materiálních prostředků (sponzorské dary, granty, placené služby…),
3. vedlejší hospodářskou zdaňovanou činnost – specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím – takto získané prostředky budou využívány ve prospěch poslání sdružení.

Čl. 4
Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. Rada sdružení může udělit čestné členství osobnostem, které mají předpoklady a vůli popularizovat a podporovat cíle a program sdružení.
3. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada MCKV o.s.
4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
5. Dokladem o členství je podpisem stvrzený souhrnný seznam členů.
6. Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením,
b) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
c) uprávnické osoby jejím zrušením,
d) zánikem sdružení,
e) úmrtím člena.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení,
b) být informován o veškeré jeho činnosti,
c) podávat návrhy, náměty a připomínky,
d) volit do orgánů sdružení,
e) být volen do orgánů sdružení.

2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) na základě vlastních možností a schopností se aktivně podílet na rozvoji a plnění sdružení,
c) svou aktivitou přispívat k pozitivní prezentaci sdružení,
d) účastnit se valných hromad.
3. Čestný člen nemá hlasovací právo

Čl. 6
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
- valná hromada (nejvyšší orgán),
- rada (statutární a výkonný orgán),
- revizor.

Čl. 7
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává rada dle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva roky. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření,
c) volí na dobu tří let členy rady a revizora,
d) rozhoduje o zrušení členství,
e) rozhoduje o zrušení sdružení.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení a o jeho zrušení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.
6. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Čl. 8
Rada

1. Rada je statutárním a výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Rada má nejméně tři členy.
3. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 4x ročně.
5. Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a jednoho nebo dva místopředsedy,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení.
6. Podpisové právo mají pouze předseda a místopředsedové.
7. Předseda a místopředsedové jednají navenek v běžných věcech samostatně.
8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. 9
Revize

1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
2. Revizor je člen sdružení, kterého určí valná hromada.
3. Revizor vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 2x ročně.
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Čl. 10
Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) příjmy z vlastní činnosti a zdrojů,
b) dotace státu a jiných ústředních zdrojů,
c) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
d) výnosy majetku,
e) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti – specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím.
3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. 11
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu
majetkového vypořádání.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační, provozní a jednací řád sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
3. Tyto stanovy byly schváleny v Karlových Varech dne 4. března 2014 Valnou hromadou sdružení Mateřského centra Karlovy Vary.

V Karlových Varech dne 4. 3. 2014

NOVINKY

obrázek
obrázek
Login
DOMŮ -  Mateřské Centrum
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy