logotyp
Login

Stanovy MCKV

STANOVY SPOLKU MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o.s.

STANOVY MATEŘSKÉHO CENTRA KARLOVY VARY, z.s.

         Čl. 1

          Úvodní ustanovení

Název spolku: Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s.

zkráceně: MCKV z.s.

Sídlo: Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary

 

Čl. 2 

        Právní postavení spolku

 1. Spolek je dobrovolná, nezávislá organizace sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Spolek je právnickou osobou.
 3. Spolek může spolupracovat s dalšími organizacemi (vč. zahraničních), jež pomáhají zabezpečovat jeho cíle a programy.

 

Čl. 3

Poslání spolku

Posláním  MCKV z.s. je:

snižovat izolovanost rodičů s malými dětmi a vytvářet pro ně inspirativní zázemí a smysluplně strávený volný čas. Podporovat rozvoj dětské osobnosti a nenásilnou socializaci dítěte. Vytvářet pocit pospolitosti a možnosti pro seberealizaci.  Posilovat vztahy v rodině. Poskytovat a zprostředkovávat odbornou pomoc a poradenství. Rodičům pomáhat ve snadném návratu do zaměstnání. Podporovat a propagovat dobrovolnictví a nezištnost. Vytvářet zázemí a odbornou pomoc pro dobrovolníky a organizace pracující s dobrovolníky.

 

 1. A.      Cíle:

Spolek se bude snažit o:

 1. psychosociální podporu těhotných žen a rodin s dětmi,
 2. poskytovaní a zprostředkování odborné pomoci a vzdělávacích programů,
 3. maximální možné začlenění zdravotně postižených dětí a jejich rodin do programů MCKV z.s.,
 4. co nejširší začlenění dětí a jejich rodin z různých národnostních menšin a sociálních skupin do programů MCKV z.s.,
 5. vytvoření mezičlánku mezi rodinnou výchovou a institucionální výchovou z hlediska nabídky zájmových činností,
 6. poskytnutí prostor pro vzájemné setkávání rodičů s dětmi,
 7. podporu myšlenky dobrovolnictví a povzbuzení občanů, aby se na dobrovolnických aktivitách podíleli.

 

B. Hlavní činnost:

 1. Ucelený program péče o rodinu s malými dětmi:

-          komplexní příprava na porod,

-          odborně vedené kurzy, semináře, přednášky a individuální konzultace zaměřené na společnou činnost rodičů s malými dětmi, psychosociální pomoc mladým rodinám a podpora zkvalitňování partnerských vztahů a posilování rodičovských kompetencí,

-          programy jako prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti,

-          krátkodobá a dlouhodobá péče o dítě od 1 roku v denním režimu,

-          poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle § 16 zákona č. 247/2014 Sb.,

-          organizování volnočasových aktivit pro děti i dospělé (výstavy, sportovní, kulturní akce, akce zaměřené na obnovování původního smyslu tradičních svátků, …),

-          pořádání mimoškolních zájmových činností vedoucích k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže (tábory, vzdělávání, soutěže, …).

 1. Programy, vzdělávání, výcvik pro dobrovolníky a servis pro organizace přijímající dobrovolníky.
 2. Další vzdělávání a získávání odborné kvalifikace v oborech souvisejících s cíli a potřebami spolku.
 3. Spolupráce se školami připravujícími studenty pro budoucí práci s dětmi.
 4. Spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi, které pomáhají zabezpečovat cíle a program spolku.
 5. Navazování zahraničních kontaktů.
 6. Propagace činnosti spolku v regionálních médiích.

 

C. Za tímto účelem spolek zajišťuje zejména:

 1. chod Mateřského centra jako informačního, kontaktního a provozního střediska,
 2. shromažďování finančních a materiálních prostředků (sponzorské dary, granty, placené služby…),
 3. vedlejší hospodářskou zdaňovanou činnost – specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím – takto získané prostředky jsou využívány ve prospěch poslání spolku.

 

Čl. 4

Členství

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 2. Rada spolku může udělit čestné členství osobnostem, které mají předpoklady a vůli popularizovat a podporovat cíle a program spolku.
 3. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada MCKV z.s.
 4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 5. Dokladem o členství je podpisem stvrzený souhrnný seznam členů.
 6. Zánik členství:

a)       vystoupením člena písemným oznámením,

b)       zrušením členství na základě rozhodnutí Valné hromady,

c)       u právnické osoby jejím zrušením,

d)       zánikem spolku,

e)       úmrtím člena.

 

Čl. 5

Seznam členů

1.   Spolek vede neveřejný seznam členů. Člen je do seznamu zapsán do 10 dnů po jeho přijetí za člena Spolku.

       V seznamu je uvedeno jméno a příjmení, datum narození, datum přijetí a způsob ukončení. Po ukončení členství

       je člen ze seznamu členů vymazán.

2.    Seznam je pravidelně aktualizován a je dostupný k nahlédnutí v sídle spolku.

3.    Za vedení seznamu členů odpovídá pověřený člen Rady.

 

Čl. 6

Práva a povinnosti členů       

 1. Člen má právo zejména:

a)       podílet se na činnosti spolku,

b)       být informován o veškeré jeho činnosti,

c)       podávat návrhy, náměty a připomínky,

d)       volit do orgánů spolku,

e)       být volen do orgánů spolku.

 

 1. Člen má povinnost zejména:

a)       dodržovat stanovy spolku,

b)       na základě vlastních možností a schopností se aktivně podílet na rozvoji a plnění poslání spolku,

c)       svou aktivitou přispívat k pozitivní prezentaci spolku,

d)       účastnit se Valných hromad.

 

 1. Čestný člen nemá hlasovací právo.

 

Čl. 7

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

- Valná hromada (nejvyšší orgán),

- Rada (výkonný orgán spolku),

- Předseda (statutární orgán),       

 

Čl. 8

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
 3. Valnou hromadu svolává Rada dle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva roky. Rada svolá Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.
 4. Valná hromada zejména:

a)       rozhoduje o změnách stanov spolku,

b)       volí na dobu tří let členy Rady,

c)       rozhoduje o zrušení členství,

d)       rozhoduje o zrušení spolku.

 1. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů spolku je rovné. Člen může na zasedání zastupovat při hlasování jiného člena spolku na základě písemně udělené plné moci. Jeden člen může zastupovat při hlasování nejvýše 1 člena. Shromáždění členů rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. O změně stanov spolku a o jeho zrušení rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů. Rozhodnutí o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.
 2. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná Valná hromada,

je po dalších 30 minutách shromáždění členů usnášeníschopné nadpoloviční většinou přítomných. Takové shromáždění členů však nemůže rozhodnout o zrušení spolku. O tomto postupu musí být Valná hromada informována v pozvánce.

 

 

 

Čl. 9

Rada

 1. Rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.
 2. Rada má nejméně tři členy.
 3. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními Valné hromady.
 4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 4x ročně.
 5. Rada zejména:

a)       volí ze svých členů předsedu a jednoho nebo dva místopředsedy,

b)       koordinuje činnost spolku,

c)       schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a roční uzávěrku hospodaření,

d)       svolává Valnou hromadu,

e)       zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady,

f)        rozhoduje o přijetí za člena spolku.

 1. Podpisové právo mají pouze předseda a místopředsedové.
 2. Předseda a místopředsedové jednají navenek ve věcech samostatně.
 3. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
 4. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

Čl. 10

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Zastupují spolek navenek.
 2. Předsedu volí ze svého středu Rada.
 3. Předseda je odpovědný Radě za plnění jejích rozhodnutí, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
 4. Předseda připravuje podklady pro jednání Rady.

 

Čl. 11

Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:

a)       příjmy z vlastní činnosti a zdrojů,

b)       dotace státu a jiných ústředních zdrojů,

c)       dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

d)       výnosy majetku,

e)       příjmy z vedlejší hospodářské činnosti – specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím.

 1. Za hospodaření spolku odpovídá Rada, která každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
 2. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

 

Čl. 12

Zrušení a zánik spolku

1.    Spolek se ruší rozhodnutím Valné hromady nebo rozhodnutím soudu.

2.    Rozhodnutí o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

       Valná hromada jmenuje likvidátora.

3.   Likvidátor sestaví soupis majetku spolku, který zpřístupní v sídle spolku. O zveřejnění seznamu vyrozumí

      všechny členy spolku.

4.   Likvidační zůstatek se převede na jinou právnickou osobu, která realizuje obdobnou činnost jako spolek,

      podle rozhodnutí Rady.

5.   Spolek zaniká výmazem z Rejstříku spolků.

 

Čl. 13

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může na základě rozhodnutí Rady vydat organizační, provozní a jednací řád spolku.
 2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
 3. Tyto stanovy byly schváleny v Karlových Varech dne 23. března 2016 Valnou hromadou spolku Mateřského centra Karlovy Vary, z.s..

 

V Karlových Varech dne 23. 3. 2016

     Žaneta Salátová – předsedkyně

 

 

NÁSTĚNKA

Dětská skupina Karlovaráček

obrázek
je podpořena z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016180

Projekt na cestě k úspěchu II.

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Neformální POWER UP!

obrázek
je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244
Domů Mateřské centrum Karlovy Vary

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy